Chemikův slovníček

Pokud jste již vyzkoušeli některý z našich setů, určitě jste v návodech zaznamenali slova označená barevně. Jsou to výrazy, které děti pravděpodobně neznají, proto zde naleznete jejich bližší vysvětlení.   

 

chemikův slovníček postavička-01

 

atom   základní stavební jednotka všeho kolem nás, z atomů jsou složeny molekuly
anoda    
disociace   rozklad látek na ionty
elektrické napětí    
elektrický náboj    
elektrický proud   Elektrický proud souvisí s nábojem částic, protony jsou pozitivně nabité částice, elektrony negativně. Elektrický proud je důsledkem pohybu elektronů ve vodičích.  
elektroda   elektrický vodič v kontaktu s vakuem/plynem/elektrolytem
elektrolyt    kapaliny, které vedou elektrický proud
elektrolýza   rozklad látek pomocí elektrického proudu
elektron   Negativně nabitá součást atomu, klíčový pro většinu chemických reakcí
galvanický článek   chemický zdroj elektrické energie
iont   nabitá částice, která vznikne z atomu přidáním nebo odebráním elektronu
katalýza   změna rychlosti chemické reakce pomocí katalyzátoru, který se reakce přímo neúčastní (pouze ovlivní její průběh) - katalyzátor po skončení reakce zůstává nezměněn
koncentrace   veličina, která popisuje množství sledované látky v daném prostředí
kyselina   chemické látky schopné odevzdávat protony 
magnetické pole   prostor, ve kterém působí magnetické síly. Vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů
molekula   více atomů tvořící sloučeninu
oxidace   reakce, při níž reaktant odevzdá své elektrony
pH   číslo, které vyjadřuje, zda látka reaguje kysele či zásaditě
pH indikátor   chemická látka, která má schopnost měnit strukturu a proto i barvu, v závislosti na prostředí, ve kterém se nachází (kyselé, zásadité, neutrální)
polární   objekt, u kterého je možné rozlišit zápolný a kladný pól, elektrický náboj je rozložený nerovnoměrně
polymery   dlouhé řetězce navzájem spojených molekul
protony   kladně nabitá součást atomu
redukce   reakce, při níž reaktant přijme elektrony z okolí
sacharidy   sloučeniny obsahující uhlíkové, vodíkové a kyslíkové atomy, skupina zahrnující cukry, škrob, celulouzu
sublimace   přechod z pevného skupenství hmoty do plynného
sumární vzorec   vyjadřuje souhrnně skutečný počet atomů v molekule 
zásada   chemické látky schopné poutat protony 
Zpět do obchodu